Konrad Karlsson
Photographer based in Shanghai
Portfolio